Medarbetare är företagets viktigaste resurs. Det är en vanlig fras, som många uttalat och som väldigt många fler kan skriva under på. Men vad är då egentligen en resurs i detta sammanhang?

Med resurs menar man en eller flera medarbetares individuella bidrag av erfarenhet, kunskap och kompetens, som i sin helhet för företaget framåt och samtidigt bidrar till utveckling av allt från interna arbetssätt, till nya metoder för försäljning och kreativitet i tjänsteutveckling.

För att främja dina medarbetares förmåga att trivas på arbetsplatsen och skapa en kreativ miljö där varje individ kan utvecklas och på så sätt driva företaget framåt, är medarbetarundersökningar ett utmärkt verktyg.

En medarbetarundersökning kan bland annat handla om att:

  • få återkoppling på implementering av nya interna projekt
  • ta tempen på arbetsmiljö och annat HR-arbete
  • ge feedback på ledarskapet
  • ge input på arbetssituation, motivation och engagemang

###Tydligt mål och ansvarig För den som står i begrepp att initiera en undersökning med sina medarbetare är det viktigt att avgränsa vad som ska undersökas. Lika viktigt är att formulera syfte och mål med undersökningen - hur ska svaren analyseras och vad ska resultaten användas för, på vilket sätt och när? Kontentan av ovanstående blir således att ha en tydlig avsändare och ansvarig för undersökningen. Och ett tydligt område som frågorna behandlar.

När det gäller frågor är det avgörande att dessa är relevanta för medarbetarens vardag. Med undersökningsmetoden Nöjd Medarbetar Index (NMI) och One Survey har du en komplett enkät med tillhörande frågor, som dessutom ger dig ett uträknat resultat, allt enligt NMI-standarden.

Vill du mäta andra värden kan du enkelt lägga till frågor som handlar om utveckling eller förbättring av exempelvis metoder, relationer eller arbetssätt. När frågor om medarbetares vardag och gruppens utveckling ska formuleras kan de utgå från till exempel följande:

  • Hur skapar vi engagemang och entusiasm på arbetsplatsen?
  • Vad innebär välmående på jobbet?
  • Hur kan vi utveckla team och relationer mellan medarbetare?
  • Vad kan individen själv förändra och bidra med?

Med den grunden för frågor finns möjlighet att skapa en medarbetarenkät som kan ge de svar, insikter och perspektiv som behövs för utveckling. ###Hög prioritet och tydlig nytta När du har dessa två delar på plats, ett avgränsat område och en uttalat ansvarig samt frågor som tydligt kan bidra till förbättringar, är det viktigt att tydligt visa undersökningens prioritet och värde.

Genom att skapa tid och engagemang för att alla medarbetare svarar på enkäten finns möjlighet till goda svarsresultat som i sin tur bildar grund för analys, actions och aktiviteter för att gruppen ska hjälpas åt att driva förbättring i det löpande utvecklingsarbetet.

Det i sin tur bidrar till såväl individuell som kollektiv utveckling av allt från relationer till måluppfyllelse, trivsel, kreativitet eller ekonomiska resultat. ###One Survey, ett smart enkätverktyg Givetvis är det också viktigt att välja ett smart verktyg för enkäten. Ett verktyg som är enkelt att hantera för att skapa och skicka ut enkät likväl som kan automatisera insamling av svar, skapa sammanställningar och därmed underlätta analys. Med One survey får du alla dessa delar i ett och samma verktyg. Dessutom kan du skicka ut enkäter via sms, ett smart sätt eftersom det bidrar till enkelhet och hög svarsfrekvens.